Ispitni list i EU izjava o sukladnosti za razdjelnike

Vrijeme čitanja: 11 min

Ispitni list i EU izjava o sukladnosti za razdjelnike 

U radu s brojnim elektro instalaterima i proizvođačima razdjelnika do 1600 A, kupcima naše opreme, uočili smo potrebu ponoviti kako formalno provoditi  HRN EN 61439 seriju normi u proizvodnji razdjelnika. Od kada je norma (pred nekoliko godina!) stupila na snagu uočili smo na terenu značajno razlikovanje izvedbe dokumentacije uz razdjelnike. Posebno smo primijetili nedoumice i razilaženja oko sadržaja  Ispitnog lista i EU izjave o sukladnosti vezano na normu HRN EN 61439. Nažalost norma nije prevedena na hrvatski jezik pa već i u osnovnim pojmovima u komunikaciji nismo jedinstveni. Norma je opsežna i iako je u suštini jasna, ipak  ostavlja dosta slobodnog tehničkog prostora oko načina  i redoslijeda provođenja i konačno samog zapisa rezultata ispitivanja razdjelnika. Ovo ima za posljedicu za proizvođače razdjelnika u otvaranju nesporazuma s investitorima, projektantima, nadzornim inženjerima, dobavljačima opreme…

Cilj ove objave je pomoći proizvođačima razdjelnika do 1600 A kroz stvorene predloške Ispitnog  lista i EU izjave o sukladnosti. On je napisan tako da u sivo označena polja proizvođač upisuje podatke vezane za konkretni razdjelnik. Ova objava nikako ne zamjenjuje  posjedovanje originalne norme i posebno doobrazovanje ispitivača za seriju normi HRN EN 61439. Svaki proizvođač razdjelnika trebao bi imati original norme i s njome biti duboko upoznat!

U prilogu ove objave nalaze se i predlošci u pdf formatu: Ispitni list i EU izjava o sukladnosti. Oni su za vaše slobodno korištenje. Od nas, odnosno od svojeg Schrack referenta  možete zatražiti i dokumente u “Word” formatu za daljnju prilagodbu.

I prije čitanja objave ili poslije čitanja objave, pogledajte i video o samoj seriji normi s naših Info dana 2015 godine.

Ispitni list

Zaglavlje ispitnog lista razdjelnika

U zaglavlju svake strane Ispitnog lista nalaze se podaci proizvođača razdjelnika. Slijedi sam naslov ispitnog lista i potom interna oznaka broja dokumenta koju određuje proizvođač razdjelnika i po kojoj proizvođač u svom sustavu zavodi ovaj ispitni list. Ponavlja se naziv proizvođača i definira tip ispitivanja koje se provodi.

Identifikacija razdjelnika i dokumentacije razdjelnika

Ovdje se navode osnovni podaci razdjelnika, podaci s natpisne pločice, podaci korisnika i naručitelja razdjelnika. Ovdje je pokazan primjer kada naručitelj razdjelnika nije i krajnji korisnik razdjelnika. Ovo nije uobičajena pozicija za Schrack Technik d.o.o., ovo je samo primjer, jer najčešće proizvođač razdjelnika izravno prodaje razdjelnik krajnjem korisniku.

Dalje se nastavlja s pregledom tehničke dokumentacije razdjelnika. Prije ispitivanja razdjelnika potrebno je prikupiti svu tehničku dokumentaciju razdjelnika. Proizvođač razdjelnika se oslanja uvijek na rješenje konkretno ovlaštenog projektanta, bilo unutar, bilo izvan svoje kuće. Proizvođač razdjelnika je na kraju odgovoran za izvedbu razdjelnika, no u mnogome se formalna odgovornost proizvođača može osloniti na slijeđenje rješenja ovlaštenog projektanta koji je predvidio i početno razradio razdjelnik. U podacima  razdjelnika koje zapisuje proizvođač u svoj ispitni list bi se tako morao naći i projektant razdjelnika jer od njegove električne sheme i proračuna sve kreće.

Provjera sukladnosti razdjelnika s HRN EN 61439 serijom normi

Primijenjene norme:

 • HRN EN 61439-1 Niskonaponski sklopni blokovi – 1. dio: Opća pravila,
 • HRN EN 61439-2 Niskonaponski sklopni blokovi — 2. dio: Blokovi za distribuciju
 • HRN EN 61439-3: Niskonaponski sklopni blokovi – 3.dio: Razvodni blokovi namijenjeni za upravljanje i od nestručnih osoba

Kako se radi ili o distribucijskom razdjelniku ili o razdjelniku namijenjenom za upravljanje od nestručnih osoba, tako se uz HRN EN 61439-1 izravno primjenjuje samo jedna od preostale dvije norme.

Postupak i opseg provjera prema normi

Prema normi HRN EN 61439-1, u dodatku D, Tablici D.1  navedene su provjere koje je proizvođač razdjelnika obavezan provesti za proizvedeni razdjelnik kako bi dokazao sukladnost razdjelnika sa serijom normi HRN EN 61439. Ako je za pojedinu provjeru moguće više načina dokazivanja ispunjavanja zahtjeva, proizvođač može sam izabrati način dokazivanja. Izbor referentnog rješenja za usporedbu, kao i dijelova razdjelnika koji se provjeravaju usporedbom određuje proizvođač razdjelnika.

2.1 Svojstva materijala i dijelova kućišta razdjelnika

Prema HRN EN 61439-1 ako se za razdjelnik primjenjuje mehaničko kućište već originalno proizvedeno prema normi HRN EN 62208, tada je dostatan uvid u originalnu dokumentaciju kućišta uz utvrđivanje sukladnosti i nije potrebno dodatno ispitivanje.

2.2 Stupanj mehaničke zaštite razdjelnika

Prema normi ako se za razdjelnik primjenjuje mehaničko kućište već proizvedeno prema HRN EN 62208 pri čemu učinjeni zahvati nisu narušili izvorni stupanj zaštite, tada nije potrebno dodatno ispitivanje stupnja zaštite.

2.3 Izolacijski zračni razmaci i puzne staze

Iz projekta razdjelnika je poznata prenaponska klasa koja proizlazi iz mjesta ugradnje razdjelnika. Iz prenaponske klase i linijskog napona priključenja razdjelnika, prema tablici G.1 HRN EN 61439-1 norme definirana je zahtijevana otpornost na impulsni napon. Izolacijski razmaci su definirani tablicom 1 HRN EN 61439-1  u odnosu na zahtijevanu otpornost na razinu impulsnih napona. Norma preporučuje 1,5 puta veće razmake zbog sigurnosti. Iste vrijednosti vrijede i za duljine puznih staza. Provedeno je mjerenje zračnih razmaka.  Provjerom dokumentacije ugrađene opreme utvrđeno je da je ista otporna na isti iznos impulsnog napona.

2.4 Zaštita od električnog udara i cjelovitost zaštitnih krugova

Zaštita od izravnog dodira izvedena je osnovnom izolacijom i izolacijskim zaprekama koje onemogućavaju izravni dodir dijelova pod naponom. Spojni elementi (stopice i tuljci) su odgovarajuće izolirani i montirani  tako da goli vodiči nisu pristupačni izravnom dodiru.

Zaštita od neizravnog dodira uslijed kvara i posljedičnih struja kvara i struja preopterećenja u razdjelniku i izvan njega izvedena je spajanjem svih metalnih masa zaštitnim vodičima zeleno-žute boje na PE sabirnicu, automatskim  zaštitnim prekidačima, RCD sklopkama, kombiniranim zaštitnim prekidačima i zaštitnim prekidačima.

Zaštita od učinka struje munje ili pojave prenapona od strane priključene mreže izvedena je upotrebom uređaja za odvod struje munje i prenapona prema zemlji.

U smislu zaštite od posljedica električnog udara HRN EN 61439-1 zahtjeva mjerenje otpora za utvrđivanje neprekinutosti povezanosti svih metalnih dijelova u razdjelniku s ulaznom stezaljkom zaštitnog vodiča. Mjerenje otpora se prema normi izvodi mjernim instrumentom koji mora moći dati najmanje 10 A (a.c. ili d.c.). Prema normi niti jedan tako izmjereni otpor ne smije biti veći od 0,1Ω.

2.5 Ugradnja sklopne opreme i uređaja u skladu s uputama proizvođača

Po vizualnom pregledu ugrađene sklopne opreme i uvidom u upute proizvođača i izjave o sukladnosti opreme procjenjuje se da je oprema i električki i mehanički propisno ugrađena.

2.6 Interni električni krugovi i spojevi

Po vizualnom pregledu i provjerom zategnutosti spojeva procjenjuje se da su električni krugovi i spojevi u razdjelniku ispravno izvedeni. Plan i provjera zategnutosti spojeva u skladu je s dokumentacijom opreme i provedena je za 1/10 svih spojeva, vodeći računa da budu zastupljene sve tipične, prisutne  vrste spojeva.

2.7 Stezaljke za spojne kabele

Vizualnim pregledom je utvrđeno da su priključne stezaljke za spojne kabele kojima se razdjelnik povezuje u instalaciju korektno izvedene.

2.8 Mehanička ispravnost

 Provjerena je mehanička cjelovitost razdjelnika te ispravnost mehanički pokretnih dijelova.

2.9 Provjera dielektričnih svojstva

Dielektrična svojstva strujnih krugova se prema HRN EN 61439-1 ispituju:

a) testom s visokim naponom (engl. power-frequency withstand voltage test)

b) testom s impulsnim naponom (engl. impulse withstand voltage test).

Za vrijeme testiranja visokim naponom odspajaju se prenaponski odvodnici.

a) Test visokim naponom

Dielektrična svojstva se ispituju priključenjem naponskog izvora iznosa napona prema nazivnom naponu izolacije razdjelnika prema tablici 8. HRN EN 61439 za glavne krugove i za upravljačke krugove spojene na glavni krug.  Naponima iz tablice 9. HRN EN 61439 se provodi ispitivanje dielektričke čvrstoće za upravljačke krugove koji nisu spojeni na glavni krug. Napon se postavlja na pola vrijednosti i podiže do punog traženog iznosa i drži 1 s. Ispitni prostor mora biti ograđen, a razdjelnik odvojen sigurnosnom barijerom, samo ispitivač smije imati pristup mjernom uređaju i ispitnom prostoru. Test nije potrebno provoditi na upravljačkim krugovima ako su oni zaštićeni od struje kratkog spoja uređajem s nazivnom strujom ne većom od 16A ili ako su ti krugovi zasebno prethodnim testom već podignuti na nazivni radni napon za kojeg su dimenzionirani.

Kao alternativa testu s visokim naponom za razdjelnike s nazivnom strujom do 250 A može se provesti mjerenje otpora izolacije pri čemu uređaj za mjerenje izolacije mora imati napon ne manji od 500 V. Izolacija je ispravna ako izmjereni otpor bude veći od 1 kΩ/V pri čemu se za napon  gleda radni napon mjerenog dijela prema zemlji.

b) Test impulsnim naponom

Otpornost na impulsni napon provodi se ispitnim naponom impulsnog oblika prema tablici 10. HRN EN 61439-1. Svako mjerenje provodi se s 5 impulsa u razmaku impulsa od 1 s. Ako nije dostupan uređaj za generiranje impulsnog napona, test se može provesti i sinusnim naponom iznosa prema tablici 10 norme. Pri tome svako mjerenje ne smije biti kraće od 15 ms.  Ispitni naponi zavise o izabranoj metodi i od nadmorske visine gdje se test primjenjuje.

Dokazivanje otpornosti na impulsni napon može se prema normi provesti samo kontrolom zračnih razmaka prema vrijednostima danim u Tablici 1 HRN EN 61439 norme. Norma dodatno preporučuje zračne razmake za 1,5 puta veće od onih u Tablici 1. Ovo mjerenje je provedeno već u poglavlju 2.5 pa ga nije potrebno ponavljati.

2.10 Provjera funkcionalnosti pod naponom

Prilikom priključenja na mrežu za vrijeme ispitivanja razdjelnik se adekvatno povezao na zajednički sustav izjednačenja potencijala ispitnog prostora, a na sustav napajanja preko odgovarajućih dodatnih zaštitnih uređaja koji nisu predmet ispitivanja. Vođeno je računa o redoslijedu priključenih faza. Razdjelnik je opremljen uređajima za odvajanje od izvora električnog napajanja koji su jasno označeni. Stavljanje razdjelnika pod napon je moguće samo voljnim pobuđivanjem glavne sklopke/prekidača odnosno u segmentu napajanja pojedinačnog strujnog kruga pripadajućim zaštitnim prekidačem ili topivim osiguračem. Isto vrijedi i nakon ispada napona napajanja razdjelnika, bez obzira na uzrok. Nakon prekida električnog napajanja pomoću uređaja unutar razdjelnika, niti jedan sklop ne ostaje pod naponom, iznimka su naprave u razdjelniku koje su na lokalnim besprekidnim izvorima napajanja, te odvodnici prenapona na ulaznim priključnim napojnim vodičima razdjelnika.

Provedeno  je podešavanje i zapis podešenja zaštitnih uređaja prema tehničkoj dokumentaciji. Funkcionalnost RCD sklopi unutar razdjelnika može se ispitati test tipkom ili mjerenjem instrumentom.

2.11 Ograničenje porasta temperature u razdjelniku u radu

 Dokazivanje zagrijavanja je provedeno procjenom preko proračuna prema  IEC 60890. Proračun je različit za razdjelnike nazivnih struja  do 630 A  i od 630 A do 1600 A. Od 1600 A nazivne struje se ovo svojstvo ne smije dokazivati proračunom već testom u radu. Proveden je proračun zagrijavanja razdjelnika programskim paketom koji pokazuje da se razdjelnik neće  pregrijavati u radu. Proračun zagrijavanja je priložen Ispitnom listu.

2.12 Podnosivost struje kratkog spoja

 Razdjelnik prema HRN EN 61439 seriji normi mora moći podnijeti termičko i elektromehaničko opterećenje pri kratkom spoju do točno određenih struja kratkog spoja koje se mogu pojaviti na mjestu priključenja razdjelnika u mrežu.  Protokol utvrđivanja potrebe dokazivanja podnosivosti struje kratkog spoja za razdjelnik je prikazan na slici 1.

Kako bi se mogla utvrditi obaveza provjere podnosivosti struja kratkog spoja za razdjelnik je potrebno poznavati karakteristične vrijednosti struje kratkog spoja u mreži na mjestu priključenja, slika 2:

 • Icp  očekivana, neograničena, trajna struja kratkog spoja u mreži na mjestu priključenja razdjelnika (efektivna vrijednost)
 • Ivršna vrijednost struje kratkog spoja na mjestu priključenja na mrežu.

Proizvođač razdjelnika utvrđuje potrebnu referentnu  podnosivost razdjelnika na djelovanje struje kratkog spoja koju zahtijeva mjesto priključenja razdjelnika u mrežu,  tj stvarne vrijednosti struje Icp   i  Ip ,    prema:

 • tehničkoj dokumentaciji razdjelnika tj. proračunu dijela mreže s mjestom priključenja razdjelnika
 • procjeni iz podatka transformatora na koji će razdjelnik biti priključen
 • podacima usponskog uređaja za zaštitu kratkog spoja ako u razdjelniku isti nije predviđen.

U slučaju da nije dostupan podatak o struji kratkog spoja na mjestu priključenja u projektu razdjelnika, tada se od projektanta razdjelnika mora moći dobiti informacija o snazi napojnog transformatora koji napaja mjesto priključenja razdjelnika. Iz snage napojnog transformatora može se iskoristiti podatak o neograničenoj struji kratkog spoja na sekundaru transformatora,  a to je ujedno i potrebna struja  Icp . Do vršnog iznosa struje kratkog spoja na mjestu priključenja razdjelnika može se doći računski koristeći faktor n prema tablici 7. HRN EN 61439-1 :  Ip = Icp  x n.

Proizvođač razdjelnika ne mora dalje dokazivati podnosivost struja kratkog spoja u mreži za razdjelnik koji će se priključiti na mrežu ako vrijedi:

 • Icp  ≤ 10 kAeff
 • Ip  ≤ 17 kA .

Ako ovi uvjeti na mjestu priključenja nisu ispunjeni, proizvođač mora utvrditi sljedeće nazivne vrijednosti struje kratkog spoja koje razdjelnik može podnijeti, a koje proizlaze iz primijenjenog tehničkog rješenja razdjelnika, slika 3. :

 • Icw    nazivna kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja razdjelnika na ulaznom dijelu razdjelnika, odgovorna je za otpornost razdjelnika na toplinsko djelovanje struje kratkog spoja, izražava se u efektivnoj vrijednosti, podatak daje proizvođač razdjelnika, trajanje smije biti 1 s ako nije drugačije navedeno, a trajanje se može navesti od 0,2 do 3 s.
 • Ipk nazivna vršna vrijednost struje kratkog spoja podnosiva na ulaznom dijelu razdjelnika, odgovorna za otpornost na elektrodinamičke sile u dijelu u kojem se pojavljuje, podatak daje proizvođač razdjelnika
 • Icc nazivna uvjetna  kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja razdjelnika na ulaznom dijelu razdjelnika, odgovorna je za otpornost razdjelnika na toplinsko djelovanje struje kratkog spoja kroz točno određeno, od proizvođača razdjelnika zadano vrijeme, izražava se u efektivnoj vrijednosti, izdaje se ako u razdjelniku nije predviđen uređaj za zaštitu od kratkog spoja na ulazu razvoda energije. Njome proizvođač razdjelnika izrijekom definira usponsku opremu za zaštitu od kratkog spoja ili se izrijekom prilagođava postojećoj usponskoj zaštitnoj opremi.

Prema HRN EN 61439-1 normi proizvođač razdjelnika mora osigurati tehničko rješenje koje ispunjava dva uvjeta za priključenje na predviđeno mjesto u mreži:   IcwIcp    i   IpkIp .  Razdjelnik mora imati veću podnosivost struje kratkog spoja da bi podnio opterećenja kratkog spoja koja se stvarno mogu očekivati u mreži na mjestu priključenja, slika 4. Zaštitni uređaji od kratkog spoja na ulaznom dijelu razdjelnika moraju biti izabrani prema struji razdjelnika Icw.

U slučaju da u razdjelniku nema uređaja za zaštitu od kratkog spoja na mjestu priključenja, već se on nalazi usponski prema mreži, tada proizvođač razdjelnika, prema normi, mora osigurati sljedeće uvjete, slika 5. :

a) IcwIcp  ili   IccIcp   

b) IpkIp .

Kada su utvrđene sve bitne struje potrebno je i formalno potvrditi uvjet da razdjelnik može podnijeti  struju kratkog spoja do navedene.

Samo dokazivanje podnosivosti struje kratkog spoja razdjelnika (Icw i Ipk )može se prema HRN EN 61439 izvesti usporedbom s referentnim testiranim rješenjem. Drugi način dokazivanja je ispitivanje u pravim uvjetima kratkog spoja u ispitnoj stanici s realnim uvjetima kratkog spoja.

Izabrano je dokazivanje podnosivosti struje kratkog spoja razdjelnika usporedbom s referentnim rješenjem proizvođača Woehner. Ako je na sva pitanja iz tablice 13.  iz HRN EN 61439-1 moguće odgovoriti potvrdno, smatra se da je podnosivost struje kratkog spoja dokazana.

Za provjeru otpornosti na struje kratkog spoja referentna rješenja i izvještaji su uvijek dostupni i na:

https://pim.woehner.de/DE/DE/technik-inhalt?reload=1000064770#?id=1000064770

Tehnička napomena:

Proizvođač smije, ako mu tehničko rješenje razdjelnika dopušta i projektant odobri, primijeniti uređaj za zaštitu od kratkog spoja na ulazu u razdjelnik s ograničenjem propusne struje, odnosno energije kratkog spoja i pri tome stvoriti uvjete da u razdjelniku iza tog uređaja prema trošilima vrijedi da je vršna vrijednost  struje kratkog spoja Ip  ≤ 17 kA. Tada također nije potreban postupak dokazivanja podnosivosti struja kratkog spoja za razdjelnik.

Na slici 6. je opisan jedan primjer gdje se ovisno o primjeni uređaja za zaštitu od kratkog spoja u konkretnom slučaju rastalnih osigurača, mora ili ne mora dokazivati podnosivost rješenja razvoda energije iza uređaja za zaštitu od kratkog spoja. Ovisno o rješenju vršna vrijednost struje kratkog spoja se kreće od 15 kA do 27 kA!

2.13 Elektromagnetska kompatibilnost

 Prema  Dodatku J.9.4.2  HRN EN 61439  nije potrebno raditi posebno testiranje niti na isijavanje niti na imunost od elektromagnetskih smetnji jer je uvidom u dokumentaciju opreme i samu izvedbu razdjelnika utvrđeno da su u razdjelniku  korištene komponente sukladne  prema normi za B okolinu  gdje će razdjelnik biti i korišten i da je sva oprema ugrađena prema uputama proizvođača za tu istu B okolinu, sve kako nalaže norma.

Zaključak Ispitnog lista

Potvrđuje se da je razdjelnik izrađen u sukladnosti s normama HRN EN 61439-1, Niskonaponski sklopni blokovi – 1. dio: Opća pravila, HRN EN 61439-2, Niskonaponski sklopni blokovi — 2. dio: Blokovi za distribuciju, HRN EN 61439-3, Niskonaponski sklopni blokovi – 3. dio: Razvodni blokovi namijenjeni za upravljanje i od nestručnih osoba. Ovdje treba navesti samo jednu od posljednje dvije norme!

Također u skladu je i sa Zakonom o građevnim proizvodima (N.N. br. 76-13), Tehnički propis za niskonaponske instalacije (N.N. br. 05/10), Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC), (N.N. br. 28/16), Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. br. 28/11), HRN HD 60364-6: 2007, Niskonaponske električne instalacije – 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

Po ispitivanju učinjen je i završni pregled razdjelnika.

Razdjelnik je konstruiran, dimenzioniran i izveden po tehničkoj dokumentaciji kako je navedeno. Radionički je ispitan, označen, funkcionalan i opremljen popratnim potvrdno-tehničkim dokumentima. Pripravan je za ugradnju kod korisnika i u normalnoj upotrebi uz nazivne pogonske uvjete rada i uz redovito održavanje ne predstavlja kao takav rizik izvora električnog, mehaničkog i toplinskog kvarnog stanja (požara i pregrijavanja).

Provedena ispitivanja kod proizvođača razdjelnika ne oslobađaju elektroinstalatera, izvođača radova ugradnje razdjelnika kod krajnjeg korisnika kao i samog krajnjeg korisnika od obaveze pregleda razdjelnika nakon  ugradnje istoga (uočavanje mehaničkih oštećenja u transportu, otpuštanja vijčanih spojeva, ispitivanja cjelovite električne instalacije s uključenim razdjelnikom, provjere zaštita i slično). Naznačeni stupanj mehaničke zaštite proizvoda održiv je samo ako je izvođač ugradnje razdjelnika pri ugradnji koristio od originalnog proizvođača predviđene uvode kabela. Svaki zahvat na kućištu, ali i pogotovo u unutrašnjosti razdjelnika od strane elektroinstalatera, izvođača ugradnje razdjelnika ili kasnije samog korisnika stavlja dotične u poziciju odgovornosti proizvođača razdjelnika i isti su dužni sami dokazati da je razdjelnik i dalje sukladan normama i da se kao takav smije koristiti.

Sljedeće ispitivanje predviđeno je za 4 godine, odnosno odmah nakon svake prepravke, dogradnje ili kvara.

Provjerio, izmjerio i zaključio u (Mjesto,  datum):   Ime i prezime

Odgovorna osoba proizvođača: Ime i prezime

Pečat proizvođača:

Prilozi: 

Ispitni list razdjelnika v1.1

Ispitni list razdjelnika uz opis v1.2

Video s predavanja Schrack  Infodan 2020 gdje je objašnjeno praktično mjerenje!

EU izjava o sukladnosti

Temeljem čl.5 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/2013, NN 14/2014, NN 32/2019) i čl.6 stavak 3, dodatka III, modul A, te dodatka IV, Pravilnika o el. Opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 043/2016) Proizvođač razdjelnika obavezan ej izdati EU izjavu o sukladnosti točno određenog sadržaja (citirano):

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI br. XXXX

1. Uzorak proizvoda/proizvod (broj proizvoda, tipa, šarže ili serijski broj):
2. Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
3. Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.
4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme koja omogućava sljedivost. Može uključivati dovoljno jasnu sliku u boji ako je potrebno za identifikaciju električne opreme):
5. Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:
6. Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:
7. Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:
(mjesto i dan izdavanja):
(ime, funkcija) (potpis):

Prilog: 

Razrađeni predložak stavljamo vam u pdf formatu raspolaganje, tko želi može od nas, svojeg referenta dobiti word format.

EU izjava o sukladnosti v1.1

Povijest ažuriranja objave

11.02.2021.

 • ažurirana tablica nazivnih struja i struja kratkog spoja transformatora, ažurirana slika 6.
 • dodana poveznica na predavanje s opisom praktičnog mjerenja potrebnog za stvaranje ispitnog lista

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 3957